Algemene Voorwaarden van den Boom Reclame

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen van den Boom reclame en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgave van van den Boom reclame zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door van den Boom reclame wordt bevestigt en daartegen binnen 4 (vier) dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en van den Boom reclame met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden van den Boom reclame eerst nadat deze schriftelijk door van den Boom reclame zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers, vormgevers en/of -bureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van van den Boom reclame dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere bureaus de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welk bureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door van den Boom reclame mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. van den Boom reclame houd zich voor, de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan van den Boom reclame, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. De vergoeding hiervoor wordt door van den Boom reclame in/bij de prijsopgave verstrekt.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging.
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienden partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, softproof of het laatste prototype van het ontwerp c.q. de conceptrapportage te controleren en goed te keuren. Indien de klant dit laatste om welke reden dan ook niet nodig acht licht het risico van eventuele fouten in het eindproduct bij de klant.

8. Termijn van levering
Een door van den Boom reclame opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. van den Boom reclame is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreken heeft gesteld. Bij overschrijding van het schriftelijk vastgelegde termijn is van den Boom reclame is de aansprakelijk altijd beperkt tot het bedrag van het van den Boom reclame toekomende honorarium. van den Boom reclame is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en industriŽle eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp c.q. de conceptrapportage en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail(aan-)tekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan van den Boom reclame. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen van den Boom reclame en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij van den Boom reclame.

10. Auteursrecht hebbende
van den Boom reclame garandeert dat een geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geld als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan -beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding
van den Boom reclame is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van van den Boom reclame openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als van den Boom reclame dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van van den Boom reclame en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ģ, met hetzij het jaar van het internationaal depoten de naam van de ontwerper, vormgever en/het bureau/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij van den Boom reclame
Zolang geen nadere afspraken tussen van den Boom reclame en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van van den Boom reclame.

Gebruik en licentie

14. Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met van den Boom reclame, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp c.q. de conceptrapportage voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geld het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van van den Boom reclame veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.van den Boom reclame kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging van den Boom reclame als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door van den Boom reclame gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft van den Boom reclame de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, van den Boom reclame kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Honorarium

19. Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien van den Boom reclame door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

22. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door van den Boom reclame nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van Ä 150.ó.

23. Periodieke betalingen
van den Boom reclame heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij het verzorgen van product- en/of service-inkopen bij derden houd van den Boom reclame zich het recht voor een aanbetaling van ten minste 60% te vragen van de eerder gedane prijsopgave.

24. Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door van den Boom reclame binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en andere leveringen te gebruiken.

Herroepen en beŽindigen opdracht

25. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat van den Boom reclame zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt.

26. Duurovereenkomst
Wanneer de werkzaamheden van van den Boom reclame bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beŽindigd door schriftelijke opzegging, met in achtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

27. BeŽindigen opdracht
Waneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van van den Boom reclame redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft van den Boom reclame het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van van den Boom reclame redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft van den Boom reclame, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

28. Aansprakelijkheid
van den Boom reclame kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of ontwerp c.q. de conceptrapportage en/of de uitvoering/begeleiding hiervan, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd Ėof van deze mogelijkheid heeft afgezienĖ en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. van den Boom reclame kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

29. Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van van den Boom reclame voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het van den Boom reclame toekomende honorarium.

30. KopieŽn materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieŽn van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan van den Boom reclame niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieŽn niet was opgetreden.

31. Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart van den Boom reclame voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

32. Alle bedragen zijn vermeld in euro's mits anders vermeld.

Overige bepalingen

33. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden van den Boom reclame niet indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover van den Boom reclame de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen van den Boom reclame en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen van den Boom reclame en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar van den Boom reclame is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

*van den Boom reclame staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 69736. Heeft u vragen? Dan kunt u deze sturen naar info@vandenboomreclame.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.